Mały Miś w świecie wielkiej literatury

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

Cele szczegółowe: a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych; b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; c) wprowadzenie dziecka w świat literatury; d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną; e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych; f) propagowanie praw dziecka; g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego; h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci; i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli; j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci; k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; l) promocja placówki oświatowej; m) rozwijanie współpracy między nauczycielami; n) kształcenie na odległość.